Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
20.06.2023 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2022 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

15.06.2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2021 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

29.06.2021 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2020 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

25.06.2020 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2019г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството


18.04.2019 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2018 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството
страница: 1  2  ...  6  7 
25.06.2020 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2019г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

I.Статут и предмет на дейност

Правен статут
Политическа партия „Нова Зора” е учредена през 2003 г.,регистрирана от СГС по фирмено дело № 15936/2003/ година.Партията е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:130793330.
Седалището и адреса на управление са:гр.София,ул. „Пиротска“ № 3
Партията се управлява и представлява от Минчо Мънчев Минчев – председател.

Капитал
В собствения капитал партията отчита бюджетния остатък от предходни години. Това е разполагаем капитал (други резерви) който е аналог на основния капитал в предприятията от стопанския сектор и отразява изменението на нетните активи.

Капиталът на партията се формира в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
Собствени източници
          -встъпителен членски внос
                 -редовен членски внос
Държавна субсидия
Други източници

Капиталът представлява законови резерви формирани от превежданите субсидии от Министерството на финансиите през годините на съществуване на партията и събрания членски внос.

Предмет на дейност
Предметът на дейност е осъществяване на политическа дейност с обществено значение.
Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основните партийни структури са първичните партийни организации, изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно политическо бюро.
II.Годишен финансов отчет

1.Счетоводна политика
Настоящите финансови отчети на ПП „Нова Зора” са изготвени на база на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/НСФОМСП.
През 2019 година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти    за финансови отчети на малки и средни предприятия,вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността и други нормативни  документи,действащи  в страната.Партията има приета  счетоводна политика,която  е съобразена с изискванията на СС-9-„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с останалите счетоводни стандарти.През годината счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл 4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.
2.Анализ на финансовите и нефинансови показатели за резултата от дейността
Финансовите отчети са изготвени в български лева и в хиляди в съответствие с принципа на историческата цена.
Счетоводството е организирано на основните принципи:
действащо предприятие-приема се,че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще;
последователност на представянето и сравнителна информация-представянето на статиите във финансовите отчети се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети
предпазливост-оценяване и отчитане на предполагаемите рискове;
текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на възникване,независимо от момента на плащането;
предпазливост;
съпоставимост между  приходите и разходите;
предимство на съдържанието пред формата.

При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за законосъобразност и документиране на стопанските операции.Всички счетоводни документи се регистрират хронологично и се водят регистри за аналитично  и синтетично отчитане на приходите и разходите.
Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проекто-бюджета  на партията и след приемането му от Централния политически съвет,той става бюджет на партията.Всички разходи се одобряват от Изпълнителното бюро.Разходи,които не са включени в бюджета,се одобряват от ЦПС по предложение на ЦИБ.Приходите и разходите на местните партийни организации са от компетенцията на самите тях и се осъществяват съгласно Устава на партията и Инструкцията за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи на ПП „Нова Зора”.
Счетоводната политика е организирана и се поддържа съобразно утвърдената от Председателя на партията счетоводна политика и индивидуален сметкоплан,в съответствие с принципите и изискванията за отчетност,определени в действащото законодателство.Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със спецификата на дейността на партията,като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни сметки.Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява централизирано от лице по трудов договор,на основата на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер,осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията.В първичните организации се съхраняват документите за членската маса и събрания членски внос.Областните координатори са подотчетни лица.Разходите се одобряват от Председателя на ПП „Нова Зора”.Контрол по целесъобразността на извършените разходи се осъществява и от Централната контролна комисия,която извършва проверки на място на осъществяване на партийна дейност.