Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
26.03.2014 г.

Състав на
Централния политически съвет
на ПП „Нова Зора”

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦПС

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (ЦКК)

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦКК

 


26.03.2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, проведен в София на 22 март 2014 г.

 

Ворият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20 март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди интереси.
Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира политиката на осъществените капитулации.
За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва.
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор.
Единствената печеливша формула за България е държавност – православие – Отечество.


28.02.2013 г.

ДО
КООРДИНАТОРИТЕ/ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА Обл.ПО, Общ. ПО и ППО
НА ПП „НОВА ЗОРА”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в безпрецедентна ситуация – предсрочни избори за Народно събрание, които Президента на Република България днес обяви в Народното събрание, че ще бъдат проведени на 12 май 2013 г.
ЦИБ на ПП „Нова Зора”, на заседанието си на 27.02.2013 г. взе решение за участие на ПП „Нова Зора” в изборите и насрочи разширено заседание на ЦПС на 9 март 2013 г. от 10.00 ч. в Централния офис на ПП „Нова Зора”. За регистрацията на ПП „Нова Зора” в ЦИК, за участие в изборите, е необходимо спешно събиране на не по-малко от 7 000 подписи на редовни избиратели, които съгл. чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК са основната част от необходимите документи. Във в-к „Нова Зора” /бр.8/26.02.2013 г./ е публикувана Декларация-призив на ЦИБ и образец на бланка за събиране на необходимите подписи, с подробни указания, които могат да се използват в кампанията.


21.06.2011 г.

План-график
на основните дейности, които следва да се извършат от ръководството на ПП “Нова Зора”,
за регистрация и участие в изборите “две в едно”, насрочени за 23.10.2011 г.


1. По решение на Народното събрание датата за избиране на президент на Р България е 23.10.2011 г. Изборите за кметове и общински съветници ще се проведат на същата дата - 23.10.2011 г. Те ще бъдат обявени с Указ на президента на Р България, публикуван в Държавен вестник. Двете дати имат значение с оглед на сроковете съгласно Изборния кодекс, в които партиите трябва да представят пред ЦИК и ОИК съответните документи.
2. Основни действия, които следва да се извършат, смятано в календарни дни до 23 октомври 2011 г.:
А. До 75 дни преди изборния ден, т.е. до 08.08.2011 г. се извършва самостоятелна регистрация на политическите партии в ЦИК (чл. 89 от ИК);
Б. До 70 дни преди изборния ден, т.е. до 13.08.2011 г., може да се обжалва отказ на ЦИК за регистрация на партията пред Върховния административен съд (чл. 89, ал.3 от ИК);
В. До 65 дни преди изборния ден, т.е. до 18 .08.2011 г.:
- политическите коалиции се регистрират в ЦИК (чл. 91, ал. 2)
- ЦИК назначава ОИК за всяка община (чл. 30, ал. 1 от ИК);
- включват се нови партии във вече регистрирана коалиция (чл. 92, ал.2 от ИК);
Г. До 60 дни преди изборния ден, т.е. до 23.08.2011 г.:
- се отразяват промени в състава на коалиции от партии в ЦИК (чл. 92, ал.1 от ИК);
- заявление за регистрация на Инициативни комитети в ОИК (чл. 96, ал. 5, б. „В” от ИК)


23.03.2011 г.

Устройствен правилник на Централната контролна комисия (ЦКК) на политическа партия „Нова зора”


страница: 1  2 
20.03.2010 г.

РЕШЕНИЯ
на първия редовен конгрес на ПП „Нова Зора”,
състоял се на 20. 03. 2010 г. в гр. София.


I.  ОТНОСНО  РАБОТАТА НА КОНГРЕСА:
1. Конгресът приема Отчета на ЦПС на ПП „Нова Зора” за дейността на партията в периода 11.03.2006 г. – 20.03.2010 г., като обективен и отразяващ  цялостната работа на ЦПС, ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО.
2. Конгресът  приема  Доклада на ЦКК на ПП „Нова Зора” за дейността й в периода 11.03.2006 г. – 20.03.2010 г. като обективен, а извършените финансови разходи за отчетните периоди: 2006, 2007,  2008 и 2009 г. за законни и присъщи за дейността на ПП „Нова Зора”. Освобождава досегашните членове на ЦПС, ЦИБ и председателя на партията от отговорност, потвърждава извършените промени в състава им и снема изразходваните средствата от отчет.  
3. Конгресът  приема и утвърждава направените предложения за изменения и допълнения на Устава на ПП „Нова Зора”. След извършване на промените в регистрацията на ПП „Нова Зора” в СГС, уставът да се отпечата самостоятелно и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване  в ежедневната им работа.
4. Конгресът приема и утвърждава  предложения текст за Програма на ПП „Нова Зора” с направените предложения за изменения и допълнения. След извършване на промените в регистрацията на ПП „Нова Зора” в СГС програмата  да се отпечата самостоятелно и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и  използване в ежедневната им работа.
5. Конгресът задължава новоизбраното ЦИБ на партията да подготви и внесе във възможния най-къс срок необходимите документи в СГС, за вписване на извършените  промени в регистрацията на ПП „Нова Зора” .
6. Конгресът потвърждава параметрите на членския внос и отчисленията  за ЦПС, съгласно чл. 60 от устава, както следва:
- встъпителен членски внос – 5.00 лева;
- ежемесечен членски внос – 1.00 лев;
- отчисления за ЦПС – 30 % от събрания членски внос и 20 % от всички други приходи на съответната териториална организация.
Членският внос може да се заплаща еднократно или на два пъти годишно – до 28.02. и до 31.08. на текущата година. Преводите за ЦПС следва да постъпват съответно до 31.03. и до 30.09 на текущата година.
7. Конгресът решава, че Вторият редовен конгрес на ПП „Нова Зора” следва да се проведе до 30.03.2014 г. в гр. София.
II. ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИОННОТО УКРЕПВАНЕ НА ПАРТИЯТА:
8. Конгресът  задължава ЦПС, ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО, до следващия конгрес през 2014 г. да продължават партийното строителство по места с цел изграждане на нови партийни структури в кметствата, общините и всички области на страната, и за значително  увеличаване на членския състав на партията.
9. Конгресът задължава ЦПС,  ЦИБ,  организаторите по партийното строителство за Северна и Южна България, координаторите и председателите на ОБЛ. ПО и Общ. ПО, да  направят необходимото за съвместно използване на партийните клубове на „Коалиция за България”, а при възможност за получаване на самостоятелни клубове от местните органи на властта, както и за наемане при доказана необходимост на клубни помещения срещу заплащане.
10. Конгресът задължава ЦИБ да изпрати на Обл.ПО, Общ. ПО и ППО новия устав и новата програма на партията, в едномесечен срок след тяхното отпечатване, за запознаване и изпълнение.
11. Конгресът задължава ЦПС и ЦКК на ПП „Нова Зора” да разработят и приемат в шестмесечен срок всички инструкции, произтичащи от измененията и допълненията в  устава на партията.
12. Конгресът задължава  ЦПС и ЦИБ да засилят своята активност за издигане ролята на ПП „Нова Зора”, като коалиционен партньор в работата на „Коалиция за България”, както при различни публични прояви, така и в дейността на коалицията в 41-вото народно събрание.
III. ОТНОСНО  ИНФОРМАЦИОННАТА ПОЛИТИКА
13. Конгресът задължава ЦПС,  ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО да работят ежедневно по места, за  издигане авторитета и популярността  на ПП „Нова Зора”, като използват всички възможности  за публични изяви и разпространяване на информация за дейността на партията.
14. Конгресът задължава ЦПС, ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО да съсредоточат усилия и ресурси върху единственото свободно, достъпно и нецензурирано пространство – интернет. Сайтовете на  ПП „Нова Зора” и на в. „Нова Зора” да се  доизградят като атрактивни и заинтригуващи. Ръководителите на партията да имат собствени сайтове за дискусия.
15. Заседанията на Дискусионен клуб „Нова Зора” да се провеждат и извън София, като например в Пловдив, Варна, Ст. Загора, Русе, В. Търново, Монтана и Кърджали. Организацията да се възложи на местните структури на партията, подпомагани от организаторите по партийно строителство за Северна и Южна България. За лектори да се избират значими и познати личности, като се осигурява и предварителна реклама за мероприятията.
16. В два града (като начало) да се открият партийни книжарници, в които да се предлагат книги на автори – партийни членове и симпатизанти, партийна литература и в. „Нова Зора”. Книжарниците да се помещават и съчетават  с дейността на партийните клубове.
17. Ежегодно да се провеждат  поне две организационни мероприятия, за предпочитане в големите университетски центрове като Пловдив, Варна, В. Търново, Русе и др., където на общоградски събрания да се представи част от интелектуалния потенциал на ПП „Нова Зора”- видни учени, писатели, интелектуалци, социолози, икономисти и др., като се осигури присъствие на членовете и симпатизантите на партията от близките населени места. Мероприятията да се използват и съчетават с партийното строителство.
18. Конгресът задължава ЦПС и ЦИБ да предвиждат ежегодно  средства за изработване и закупуване на партийни и национални знамена, рекламни шалове, фланелки, шапки и др., за идентифициране  и рекламиране на партията при участие в масови мероприятия.
19. Финансирането на горепосочените дейности да бъде предвидено в годишните бюджети на ПП „Нова Зора”, а мероприятията да се организират от секретаря по идеологическата и агитационно-пропагандната дейност на партията, съвместно с отговорниците по партийно строителство и председателите и координаторите в съответните Обл. ПО, Общ. ПО и ППО.
IV. ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ
20. Конгресът на ПП „Нова Зора” намира за главна политическа задача в близко бъдеще работата по изграждането на Единен национален фронт (ЕНФ) на всички политически сили и граждански организации, които не приемат резултатите от т. нар. български преход (1989 г. -2010 г.) и се обявяват  срещу пагубната политика, провеждана досега, включително от сегашното българско правителство.
21. Конгресът счита, че основната задача на ЕНФ трябва да бъде спечелване на следващите избори за Народно събрание и реализиране на политическа и наказателна отговорност спрямо всички виновници за сегашното трагично състояние на държавата и  обществото, чрез предаването им на  съда на народа.
22. Конгресът делегира  правомощия на ЦИБ и ЦПС да водят коалиционни преговори за създаването на ЕНФ, в рамките на изложените принципи, заедно със стриктното спазване  на Устава и Програмата на ПП „Нова Зора”, както и задълженията на партията в “Коалиция за България”.
България над всичко!

  От конгреса
  Председател: Тодор Мишев
  Секретари-протоколисти:
  1. Илиана Колева
  2. Димитринка Колева